donderdag 3 februari 2011

Navigeren met zorg

Vandaag bijgedragen aan een inspirerende bijeenkomst "Navigeren met Zorg" van de oncologiecommissie Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Today I took part in an inspiring meeting "Navigating with care" of the oncology committee of the Albert Schweitzer Hospital (English version to be continued at bottom)
Samen met verpleegkundigen, opvallend veel specialisten, ondersteuners en bestuurders gekomen tot veel goede en concrete ideeën om snel tot een aantal effectieve zorgpaden te komen. Van de vier gepresenteerde zorgpadmodellen representeerde ik het zgn. procescontroller-model. Dat was gedefinieerd als een persoon die buiten het zicht van de patient het proces in logistieke zin controleert en de zorgverlening en -verleners bijstuurt. Daarnaast waren modellen het afspraak/contractmodel (Franciscus Zkh Roosendaal), het coachingmodel (zkh Gelderse Vallei) en het Buddymodel (St Elisabeth zkh).

Conclusie lijkt dat een combinatie van modellen mogelijk moet zijn. Mijn devies: ga het gewoon doen en hou het, zeker in het begin, klein. Selecteer een patiëntengroep waarvan je de voortgang op een whiteboard kunt bewaken en selecteer de groep ook op de verwachte medewerking (veranderbereidheid) van de direct betrokken zorgverleners. Pas als je kleine successen kunt vieren ben je in staat om je zorgpaden groter uit te rollen. Binnen het Erasmus MC kiezen we er bovendien voor om ook de innovaties door een zorgpadregisseur te laten begeleiden. Losjes gebaseerd op de chief engineer bij Toyota.

In lean termen: breng de valuestream in kaart, maak een Pareto van de belangrijkste issues en los die een voor een op. Maak een multidisciplinair plan voor de verwachte route/stappen van de individuele patient (a plan for every patient) en bewaak op dagbasis in een multidisciplinaire setting zowel de doorstroom van patiënten als van de verbeteracties.

Een bijeenkomst met een zeer bijzondere dynamiek, niet in de laatste plaats dankzij de 'plaatjes' en begeleiding door gespreksleider/facilitator Eelco Koolhaas, "CSO van het Ministerie van Verhalen".

Together with nursing and supporting staff, particularly many MD's and administrators a lot of good and feasible ideas were generated to get to effective 'paths of care'. Out of four models presented I represented the so-called process controller model. This model was defined as an outside agency, checking up on logistical aspects of the patient-flow and who (re)directs activities and providers. Next to this model three others were introduced:  the deal/contract model (Franciscus Hosp Roosendaal), the coaching model (Hosp. Gelderse Vallei) and the Buddy model (St Elisabeth Hosp.).

Consensus was that a combination of models is most desirable. My advice was: just DO it and keep it small (especially at the start). Select a group of patients small enough to be able to safeguard their individual flow on a whiteboard and base your selection as much on the expected co-operation (changeability) of directly involved healthcare workers.  Only when you're able to celebrate (even small) successes you'll be able to enlarge numbers of patients and patient groups. Within the Erasmus MC, in addition to process control, medical innovation will be at the heart of the health path directors job. It's a job, loosley based on a chief engineer within industry/Toyota...

In lean terms: Map the valuestreem, chart a Pareto of all issues and solve those one by one. Start your patient on a multidisciplinary agreed upon plan for every activity and milestone expected (a plan for every patient) and chart this on your whiteboard. Guard those steps AND your improvements every day with the full team.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Real Time Web Analytics